Liên hệ

Mọi thắc mắc,góp ý (nếu có) xin mời quý bạn đọc vui lòng điền theo nội dung form dưới đây,chúng tôi sẽ xem xét và hồi đáp quý vị trong điều kiện cho phép (có thể):
var blogId = ‘ID Blog’; var contactFormMessageSendingMsg =’Đang gửi…’; var contactFormMessageSentMsg = ‘Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.’; var contactFormMessageNotSentMsg = ‘Tin nhắn không thể gửi. Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin.’; var contactFormEmptyMessageMsg =’Bạn chưa nhập nội dung.’; var contactFormInvalidEmailMsg = ‘Bạn chưa nhập Email.’ var widgetLoaded=false; function sendEmailMsg() { if(widgetLoaded== false) { _WidgetManager._RegisterWidget(‘_ContactFormView’, new _WidgetInfo(‘ContactForm1’, ‘sidebar’, null, document.getElementById(‘ContactForm1’), {‘contactFormMessageSendingMsg’: contactFormMessageSendingMsg , ‘contactFormMessageSentMsg’: contactFormMessageSentMsg , ‘contactFormMessageNotSentMsg’: contactFormMessageNotSentMsg , ‘contactFormInvalidEmailMsg’: contactFormInvalidEmailMsg , ‘contactFormEmptyMessageMsg’: contactFormEmptyMessageMsg , ‘title’: ‘Contact Form’, ‘blogId’: blogId, ‘contactFormNameMsg’: ‘Name’, ‘contactFormEmailMsg’: ‘Email’, ‘contactFormMessageMsg’: ‘Message’, ‘contactFormSendMsg’: ‘Send’, ‘submitUrl’: ‘https://www.blogger.com/contact-form.do’}, ‘displayModeFull’)); widgetLoaded=true; document.getElementById(‘ContactForm1_contact-form-submit’).click(); } return true; }

Your Name :
Your Email: (required)
Your Message: (required)
Spread the love