khác

IC timer NE555 ứng dụng trong mạch tạo xung đơn-monostable mode

IC NE555 là linh kiện được ứng dụng nhiều trong các mạch tạo xung hoạt động được ở một vài chế độ khác nhau tùy thuộc vào cách mắc các linh kiện bên ngoài IC như thế nào mà IC sẽ hoạt động ở chế độ monostable(tạo một xung có độ rộng về mặt thời gian tùy thuộc các linh kiện R,C bên ngoài)

hoặc chế độ astable(chế độ tạo ra một dãy xung có độ rộng xung  về mặt thời gian tùy thuộc các linh kiện R,C bên ngoài)

hoặc chế độ bistable(trigger smith)-hoạt động kiểu như một flip-flop.
các bạn để ý cách mắc mạch trong các chế độ và cách tính độ rộng xung như các hình ảnh đưới đây nhé:
1.Chế độ monostable-tạo ra một xung duy nhất có độ rộng xung phụ thuộc vào các linh kiện R,C mắc bên ngoài

2..Chế độ bistable -IC hoạt động giống 1 flip flop

3.Chế độ astable-trong chế độ này các linh kiện bên ngoài được mắc như hình bên-
IC hoạt động trong chế độ này sẽ tạo ra một dãy xung có tần số được tính dựa vào công thức như hình bên ở chân đầu ra.

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment