Home / khác / Đếm điểm và hiển thị điểm số

Đếm điểm và hiển thị điểm số

Đếm điểm và hiển thị điểm số
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Đếm điểm và hiển thị điểm số.

DestroyByContact

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class DestroyByContact : MonoBehaviour
{
public GameObject explosion;
public GameObject playerExplosion;
public int scoreValue;
private GameController gameController;

void Start ()
{
GameObject gameControllerObject = GameObject.FindWithTag ("GameController");
if (gameControllerObject != null)
{
gameController = gameControllerObject.GetComponent <GameController>();
}
if (gameController == null)
{
Debug.Log ("Cannot find 'GameController' script");
}
}

void OnTriggerEnter(Collider other)
{
if (other.tag == "Boundary")
{
return;
}
Instantiate(explosion, transform.position, transform.rotation);
if (other.tag == "Player")
{
Instantiate(playerExplosion, other.transform.position, other.transform.rotation);
}
gameController.AddScore (scoreValue);
Destroy(other.gameObject);
Destroy(gameObject);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


GameController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class GameController : MonoBehaviour
{
public GameObject hazard;
public Vector3 spawnValues;
public int hazardCount;
public float spawnWait;
public float startWait;
public float waveWait;

public GUIText scoreText;
private int score;

void Start ()
{
score = 0;
UpdateScore ();
StartCoroutine (SpawnWaves ());
}

IEnumerator SpawnWaves ()
{
yield return new WaitForSeconds (startWait);
while (true)
{
for (int i = 0; i < hazardCount; i++)
{
Vector3 spawnPosition = new Vector3 (Random.Range (-spawnValues.x, spawnValues.x), spawnValues.y, spawnValues.z);
Quaternion spawnRotation = Quaternion.identity;
Instantiate (hazard, spawnPosition, spawnRotation);
yield return new WaitForSeconds (spawnWait);
}
yield return new WaitForSeconds (waveWait);
}
}

public void AddScore (int newScoreValue)
{
score += newScoreValue;
UpdateScore ();
}

void UpdateScore ()
{
scoreText.text = "Score: " + score;
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


About lbtmicr06

Check Also

Lời dịch bài hát Happy New Year

No more champagneKhông còn rượu sâm panh nữaAnd the fireworks are throughVà pháo hoa cũng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *