Home / khác / Âm thanh

Âm thanh

Âm thanh
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Thêm hiệu ứng âm thanh cho vũ khí, vụ nổ và bản nhạc nền.

PlayerController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

[System.Serializable]public class Boundary
{
public float xMin, xMax, zMin, zMax;
}

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
public float speed;
public float tilt;
public Boundary boundary;

public GameObject shot;
public Transform shotSpawn;
public float fireRate;

private float nextFire;

void Update ()
{
if (Input.GetButton("Fire1") && Time.time > nextFire)
{
nextFire = Time.time + fireRate;
Instantiate(shot, shotSpawn.position, shotSpawn.rotation);
audio.Play ();
}
}

void FixedUpdate ()
{
float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");

Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
rigidbody.velocity = movement * speed;

rigidbody.position = new Vector3
(
Mathf.Clamp (rigidbody.position.x, boundary.xMin, boundary.xMax),
0.0f,
Mathf.Clamp (rigidbody.position.z, boundary.zMin, boundary.zMax)
);

rigidbody.rotation = Quaternion.Euler (0.0f, 0.0f, rigidbody.velocity.x * -tilt);
}
}

About lbtmicr06

Check Also

Lời dịch bài hát Happy New Year

No more champagneKhông còn rượu sâm panh nữaAnd the fireworks are throughVà pháo hoa cũng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *